Artist Dani’el Gammadaa Tika Mootummaatiin Ukkaamfamr

Share/Qoodi

Artistii Diraamaa Dheeraa ‘Karadeemaa‘ maqaa jedhuun kan beekamu Artisti Daani’eel Gammadaa, Sanbata kaleessaa magaalaa Finfinnee keessaa Poolisoota Humna Addaa Oromiyaatiin butamuun himame.Artist Daani’eel Gammadaa hojiilee Aartii Oromoo, Fiilmiifi Ogbarruu hojjechuun kan beekamu yoo ta’u, namoota baayyee biratti maqaa Masoo ‘Karadeemaa’ jedhuun waamama.

Hojii aartiin cinatti hojiilee tola ooltummaa garaagaraa irratti kan hirmaatu namni kun, keessumaa ummata Walloo sababa waraanaatiin qe’eefi qabeenya isaaniirra buqqa’an deebisanii dhaabuuf namoota tattaafataa jiran keessa tokko. Ummata Walloo deebisanii dhaabuuf hojii hojjetu kana akka dhaabuuf yeroo garaagaraatti doorsifni irratti geggeeffamaa ture jedhu maatiinsaa yaada OMN’f kennaniin.

Guyyaa kaleessaa ammoo Finfinnee naannoo Askoo Addis Safar jedhamutti, Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa konkolaataa lamaan dhufaniin butamuusaas maatiin himaniiru.

Kaleessuma waaree booda sa’atii wal fakkaataatti, magaalaa Buraayyuu keessaa obboleessi Artistii kanaa dargaggoo Yoonaas Gammadaa, poolisii humna addaa Oromiyaatiin butamuu maatiin OMN’tti himaniiru.

“Artist Daani’el Gammadaa nama nagaan hojiisaa hojjetatudha, quuqama Oromummaa yoo ta’e malee badii ajaja mana murtiin ala bifa kanaan isa qabsiisu hin qabu” jedhan maatiin.

Daani’eel kana dura kitaabolee Afaan Oromoo lamaafi fiilmii tokko, akkasumas qof-dubbiiwwan gaggabaaboo hedduu nama hojjetedha.

Yeroo ammaa kana Artist Daani’eelis ta’e obboleessisaa Yoonaas Gammadaa, bakki jiranis ta’e haalli keessatti argaman kan hin beekamne ta’uu odeeffannoon maatiirraa arganne nimul’isa.

Daani’eel ji’oota shan duras magaalaa Finfinnee keessaa butamuun reebichi hamaan irratti raawwatamee miidhaa qaamaaf saaxilamuunsaa niyaadatama.

1 thought on “Artist Dani’el Gammadaa Tika Mootummaatiin Ukkaamfamr”

  1. Pingback: Artist Daani'eel Gammadaa mana nama dhuunfaatti hidhamee jira - OROMOTV

Leave a Reply