Breaking: Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo hidhaa Qaalliittii jiran diddaa nyaata lagachuu eegaluu isaanii maatiin Gabaasan

Share/Qoodi


(OMN)-Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo mana hidhaa qaalliittii jiran diddaa nyaata lagachuu eegaluu isaanii maatiin OMN-tti himan.

Amajji 20 bara 2013 hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiran, diddaa nyaata lagachuu akka eegalan maatiin isaanii nyaata qabatanii garas imalanii turan, hidhamtoonni kunniin nyaata harkaa fudhachuu diduu isaanii waliin OMN-tti himaniiru.

Kaayyoon lagannaa nyaataa kunis, hirmaattota dhaddacha Amajji 19 himatamtoota galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti himatamanii jiranii irratti hirmaachuuf gara mana Murtii Dhaddacha Yakkaa Lidataa imalanii, sababa uffata halluu Keelloo uffataniif jecha poolisiitiin to’ataman amma hiikamanitti kan jedhu yoo ta’u, qabxiin inni lammataa ammoo, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyoota murtaa’eef qofaatti adda baafamuun Koontiineerii keessatti dararamaa erga turanii booda, yeroo ammaa kana yakkamtoota ajjeechaafi hannaan himataman gidduutti hidhamanii hiraachuu isaanii mormuu akka ta’e OMN odeeffateera.

Gaaffilee deebii dhabaniifi mirga shakkamamaan tokko qabaachuu utuu qabuu, hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallittii jiran dhaban keessaa inni kan biraan ammoo, maatiifi firoonni hidhamtoota kanaa yeroo isaan gaafachuuf dhufanitti seeraan keessummeeffamuu dhabuu isaanii, arrabsamuufi ifatamuu isaanii mormuu akka ta’e maatiin OMN-tti himaniiru.

Yeroo dhihoo asitti hooggantoonni olaanoofi miseensonni poolisii Mana hidhaa Qaallittii guutummaa guutuutti jijjiiramuu isaanii sababeeffachuun, haalli nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun yaaddessaa ta’uusaas OMN odeeffateera.

Leave a Reply