Hogganaa ABO Ol’aanaa obbo Abdii Raggaasaa Hidhaarraa Hiikaman

Share/Qoodi

Hogganaa ABO Ol’aanaa obbo Abdii Raggaasaa Hidhaarra Hiikaman.

Miseensa SH-GS ABO obbo Abdii Raggaasaa Badii Tokko Malee osoo Seeraaf hin dhiyaatin dura mana hidhaa garagaraa keeysatti hiraarfamaa ture booda guyyaa arraa hiikamanii jiran.

Kol. Gammachuu Ayyaanaa dabalatee Hogganoota ABO Baayyeen badii malee mana hidhaatti dararamaa jiran guyyaa tokko dura Qondaala ABO obbo Yaasoo Kabbabaa hidhaarraa hiikamuun beekkamee jira

Abdii Raggaasaa eenyu?

SEENAA JAAL ABDII RAGGAASAA

Abdii Raggaasaa godina Shawaa Lixaa Dirree Incinniitti bara 1969 dhalatan.
Maqaan dhalootaa isaanii Takluu ture, booda gaafa qabsootti seenan maqaan Abdii jedhu moggaafameef.
Barnoota sadarkaa duraa mana barumsaa Dirree Incinniitti, sadarkaa lammataa ammoo Ambotti baratan.
Barnoota sadarkaa lammataa erga xumuranii booda Kolleejji Poolisii galuun Sandaafaatti barnoota ‘Intalajansii’ ykn tikaa baratan.

Bara mootummaa Dargii waggaa tokkoof ministira haajaa alaa keessa qondaala tikaa ta’anii dalaganii turan.
Yeroosuma sagantaa barnoota al-idileetiin yuunivarsiitii Finfinnee galanii muummee barnoota saayinsii siyaasaa barachuu eegalan.
Osoo qondaala mootummaa Dargii ta’anii hojjetaa turanii Adda Bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii uummachuun, namoota ijaaruu dabalatee hojii adda addaa hojjetaa turan.

Bara 1991 kufaatii mootummaa Dargiin booda guutummaan guutuutti ABO’tti makamuun hanga ABO’n chaartara keessaa bahuutti qondaalaa tikaa ABO ta’uun tajaajilaa turan.
‘Zoonii Kibbaa jechuun Abdii Raggaasaa jechuudha’
Bara 1992 ABO’n chaartara keessaa bahuun dura Waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii Dhihaa gama Wallagga akkasumas zoonii Bahaa gama Harargee keessa socho’aa ture.
ABO’n chaartara keessaa bahuu hordofuun loltoonni TPLF zooniiwwan lamaan kanarratti xiyyeeffatee waraanaa fi hogganoota ABO adamsuu eegale.
Hoggannoonni dhaabichaa gariin ajjeefamanii, gariin ammoo yoo hidhaman gariin ammoo gara biyya ollaatti baqatan.

Haaluma kanaan Obbo Abdii Raggaasaa bara 1993 biyyaa bahanii gara Naayiroobii imalani.

Erga ABO’n chaartara keessaa bahe bakki waraanni ABO itti gadi of dhaabe Zoonii Kibba lafa Booranaa iddoo Solooloo jedhamutti.
Zoonii Kibbaa kana gadi dhaabuu keessatti ammoo Abdii Raggaasaa nama shoora olaanaa taphate dha.

Namni bara 1993 jalqaba zoonii Kibbaa saaqee bara 1991-92 hogganaa waajjira ABO Nageelle Booranaa kan ture nama Mulugeetaa Baqqalaa Hirphaa jedhamudha.

Namni kun baruma san kan wareegaman. Ergasii booda Abdii Raggaasaa, Olqabaa Lataa fi namoonni kaan gara Soloolootti imaluun Zoonii Kibbaa qubatanii leenjii eegalan.
“Waraanni kun hidhannoos, waan nyaatuufi uffatus osoo hin qabaatiin hamilee itti horee hogganaa waraana kana jiraachisedha jaal Abdiin.

Oromoo Booranaa naannoo daangaa Itoophiyaafi Keeniyaa jiraatu biratti Abdiin nama gootummaan beekamuufi daran jaalatamudha.

Bara 1998 kora hatattamaa ABO’n Moqadishuutti godhateen miseensa gumii sabaa ta’anii filataman.
1998 hanga 2004 miseensa gumii sabaa ta’anii Zoonii Kibbaa turan. Bara 2004 kora sabaa sadaffaa Eertiraa Asmaraatti taa’amerratti miseensa Shanee Gumii [Hojii Raawwachiiftuu] ta’uun filaman.
Bara 2005 gara Eertiraa imaluun hanga 2018 ajajaa waraana Bilisummaa Oromoo ta’anii hojjetaa turan.
Bara 1999 wayita dirree qabsoo zoonii Kibbaa jiran dhukkuba sombaa daran dhukkubsatanii sadarkaa du’aaf of eeguurra gahanii turan.

Yeroos qullubbii adii qorichaaf ta’ullee bitachuuf humna dhabne, qoricha aadaa Booranaa lafa jalaa qotamu Awaachoo jedhamuun akka wayyaa’an himu jaalli qabsoo isaanii gaafas waliin turan.
Ergasii dhukkuba sanarraa guutummaatti akka hin fayyineefi bara 2018 osoo gara biyyaa hin deebi’iin ji’oota muraasaaf wal’aansaaf gara Faransaay deemanii turan.
Maatiin isaanii ammallee achuma Faransaay jiru.

Jaalleen qabsoo isaanii waggoota dheeraa akka waliin turan nutti himanis, “Abdiin akkuma maqaa isaati” jedhu.
“Qabsaa’ota birattis, hogganoota birattis nama jaalatamu, akka hogganaa waraanaatti lolee kan lolchiisu, ajajuu qofa osoo hin taane hojjetee kan hojjechiisudha” jedhu.
Mootummaan Itoophiyaa hogganoota ABO durii kaasee addatti barbaachaa ture keessaa tokko Abdii Raggaasaati jedhu namni kun.
“Humna leenjiifi hidhannoo addaa qabu bobbaasee, akkasumas karaa Imbaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiruu yeroo adda addaa hidhuuf yaalii gochaa ture” jedhu.

1 thought on “Hogganaa ABO Ol’aanaa obbo Abdii Raggaasaa Hidhaarraa Hiikaman”

Leave a Reply to Ejigu Etana Cancel reply