HUNDEEFFAMA WAGGAA 33ffaa SBO Wax. 15/2021

Share/Qoodi

Waxabajjii 15 Guyyaa Hundeeffama SBO Waggaa 33ffaa Ilaalchisee Ibsa ABO

Waxabajjii 15,2021.

Hunda dura miseensota fi deeggartoota ABO akkasumas Ummata bal’aa Oromoon baga guyyaa seeee qabeessa Waxabajjii 15 Guyyaa Hundeeffama SBOtin isin gahe; walumaan ittiin nu gahe.

Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) araata ABO fi raadiyoo dhiibbaa gabroomsaarraa bilisaan kaayyoo

Oromoo fi Oromiyaa tiksuu fi galiin gahuuf bu’uureffame hangafa tahuu seenaatu ragaa baha.

Har’a wayta ayyaana hundeeffama SBOn wagg 33ffaa kabajnu dhimmoota hedduu walyaadachiisuun dirqama taha. Ayyaana kanaan wanneen yaadannu keessaa:

•Imala SBO waggoota 33n dabranii fi gumaacha qabsoo fi miidiyaalee Oromoo har’aaf laate, Bu’aa bahii keessa cehee fi haala amma SBOn itti jiru

•Jaallan SBO bu’ureessuu, gadi dhaabuu fi sadarkaa har’aatin gahuu keessaa qooda ol’aanaa qaban akkasumas haala har’a isaan keessa jiran.

• Hegeree SBO fi jaallan ergama ulfaataa miidiyaa hangafa kanaa milkeessuuf dhama’aa jiranii akkasumas Oromoon SBO waliigalattis miidiyaalee kaayyoo isaaf dhaabbatan cimsachuun qabsoo bilisummaa milkeessuuf dirqama dachaa irraa eegamu qaabachuu feesisa.

Har’a ayyaana kana kan kabajnu bakka murni PP mootummaa dha ofiin jedhu ABO irratti duula bifa hedduu bal’inaan banee, sochiin qabsoo karaa nagaa ABOn ummataaf waadaa gale danqamee fi sagaleen ummata keenyaa ukkaamame keessatti tahuun ifa. Guyyaa seena-qabeessa kana baranaa bifa addaatiin akka yaadannu kan nu taasisu keessaa mataa Damee Aadaa fi Beeksisii ABO Jaal Mikaa’el Booran dabalatee miseensonni Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO kan akka Jaal Abdii Raggaasaa akkasumas Itti Gaafatamaa SBO Jaal Malkaa Danuu dabalee miseensonni Gumii Sabaa ABO kanneen akka Jaal Kaayyoo Fufaa, Jaal Amaan Filee, Jaa Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Gammachiis Tolasaa akkasumas
qondaalotni ol’aanoon akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaa Daawit Abdataa,
Jaal Addunyaa Keessoo, Injiinar Daandii Garbooshee, Jaal Yaazoo Kabbabaa, Dr. Gadaa Oljirraa, Jaal Gadaa Gadaa Gabbisaa, fi ilmaan Oromoo kumootni hedduun badii malee murtiis waakkatamanii hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu dha.

Duulli fakkaataan Hoggantoota fi miseensota KFO irratti fi sabboontotarratti deemaa jiru xiyyeeffannoon isaa waliigalaa saba Oromoo, qabsoo haqaa inni gaggeessaa jiruu fi biyyaisaa Oromiyaa tahuu sirriitti kan hubachiise jennee amanna.

Wayta duula ABO fi waliigalattis Ummata Oromoo irratti xiyyeeffateen HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa mana jireenyaa isaanii keessatti haala keessa jiranuu adda baafachuun bifa hin dandahamneen ugguramanitti hidhaan sirnichaa addatti hojjettoota dhaabichaa fuula miidiyaatin dhugaa jiru ifa baasuuf dirqama isaanii bahatanirratti tahuu saamamuu fi hidhamuu jaallan SBO keessa Gaaddisaa Jaal Ayyaantuu Bulchaa fi Jaal Waaqoo Noolee dabalee hidhamuun Itti Gaafatamaa Sab-qunnamtii ABO Jaal Battee Urgeessaa ragaa gahaa dha.

ABOn dhaaba kaayyoo haqaa qabu, deeggarsaa fi jaalala ummata miliyoonaan lakkaawamuu waan
qabuuf duulli sagalee qabsoo Oromoo ukkaamsuuf taasifamu kamuu xiiqii caalu horee wayta babal’atu agarre malee wayta akka fedhii diinnanii SBOn hojii dhaabu fi Oromoon kan sagalee tahuun dhabe akka hin mul’anne, sochiin miidiyaalee Oromoo har’a dhugaa Oromoo fi shira diinaa saaxiluuf taasisaa jiran afaan baasee dubbata. Har’a Waxabajjii 15 Guyyaa Hundeeffama SBO waggaa 33ffaa wayta kabajnus bu’aa bahii keessa dabramee as gahame yaadachuun gamatti haala amma SBO fi jaallan hojjettoota miidiyichaa barootaaf dirqamaicha raawwataa jiran itti argaman wal yaadachiisuu feesisa.

Erga gaafa Muddee 20, 2020 mana jieenyaa isaanii Finfinnee jiruu qabamanii hidhamanii mana murtiittis
yakki irraa dhabamee bilisa jedhamanii bakka dur turan Qajeelcha Poolisii Buraayyuutii butamanii eessa
buutee dhabamsiifamanii hanga har’aa eessa fi maal keessa akka jiran wanti beekkamu hin jiru. Isaan qofa odoo hin taane jaallan bifuma fakkaataan butamanii dhabamsiifamanis haalli isaanii akkaan nu yaaddessa.

Haaluma akkaan ulfaataa kana keessattuu ammoo SBOn hojii isaa itti fufiinsaan gaggeessaa jiraachuun ammoo wanneen ayyaanicha akka gammachuun kabajnu nu taasisu keessaa isa tokko. Kun hojii kaayyoo
dhugaa waan taheef qabsaawota cichoo fi sabboontota muratoo akeeka ABO galiin gahuuf of kennaniin utubamee itti fufa. Ayyaana guyyaa seena-qabeessa, Waxabajjii 15, kana sababeeffachuun jaallan kaleessa dirqama dhaaba irraa itti kenname fudhachuun bu’ureessanii wareegama itti baasani fi miidiyichaaf sadarkaa adda addaatti hojjechuun har’aan gahan akkasumas bifa adda addaatin jireenya SBOf gumaacha olaanaa taasisaaniin galatni keessan bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa haa tahu jenna.

Hireedhuma kanaan kanneen SBO ukkaamsuun waliigalaan jaarmaya ija fi kallacha Oromoo tahe, ABO,dhabamsiisuun fedhii ummata bal’aa dura dhaabatan yeroon heera biyyaa, seera addunyaa fi safuu
ummata isaanii kabajanii odoo itti hin dukkanaayin mirga Pireesii walabaaf gurra laatanii gaazexeessota hidhaa hiikan, saamichaa fi danqaa miidiyaalee walabaa addatti dantaa Oromoo fi Oromiyaaf hojjetan irra

kaahan dhaaban kan maayii amma tahuus yaadachiifna.

Ammas Baga guyyaa seena-qabeessa hundeeffama SBO waggaa 33ffaatin isin gahe, walumaanuu geenye

jechaa, guyyaa kanatti jaallan SBO addatti waliigalaanis hidhamtoota siyaasaa Oromoo yaadachuuni fi
sagalee tahuufin kaayyoo arraatni Dhaabaa SBOn barootaaf itti dhama’e kan ilmaan biyyaa hedduunis itti
wareegaman bakka gahuuf waadaa keenya yaa haaressinu.

Maayirratti miseensonni fi deeggartootni ABO akkasumas ummanni Oromoo bal’aan rakkoo walxaxaa akka sabaatti keessa jirru keessaa kan baanu, hunduu harka walqabatee ka’uun kaayyoo Mootummaa Ce’umsaa Biyyaalessaa Naannoo Oromiyaa dhugoomsudhaan wabii nageenya fi bilisummaa lammiilee Oromiyaa mirkaneessuu tahuu ABOn gadi jabeessee hubachiisa.

SBOn Arraata Adda Bilisummaa Oromoo ti!

SBOn Kaayyoo fi dhugaa Oromoof dhaabbatuu itti fufa!

Injifannoo Ummata Bal’aaf!

Adda Bilisummaa Oromoo

Waxabajjii 15, 2021

Finfinnee

Leave a Reply